روز جهانی معلولین با همکاری موسسه نافا و انجمن حمایت از معلولین احمر (ری)