اجرای هنرجویی موسیقی کودکان مدرس خانم سحر علیایی. اسفندماه۹۷