اجرای هنرجویی آموزشگاه نافا (سنتورنوازان) گروه بانوان آوای پاییز و نوجوانان آذر مدرس علی چوبی اسفند ۹۷