گالری

پخت و پخش غذا برای مستمندان و کودکان کار

با وجود دست های مهربان و قلب های سخاوتمندتان این امر خیر ادامه خواهد داشت .
آبان ماه ۹۹
با همکاری موسسه نافا و مدیریت محله شهادت
همچنان نیازمند یاری سبزتان هستیم